Giới thiệu Appium

Appium là gì? Appium là một công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng UI trên thiết bị di động. Appium cho phép kiểm thử các ứng dụng Native, Hybrid hay Web, trên các thiết bị vật lý thực (physical device) và cả thiết bị ảo (simulator/emulator).  Appium được phát triển từ nền tảng

Continue Reading

Thực thi kiểm thử tự động

Theo Mohammad Saad Chúng ta đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kiểm thử tự động. Chúng ta nói về cách để bắt đầu tự động hóa kiểm thử trong dự án, cách để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động, các loại mô hình kiểm thử tự động mà chúng ta có

Continue Reading