Thực thi kiểm thử tự động

Theo Mohammad Saad Chúng ta đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kiểm thử tự động. Chúng ta nói về cách để bắt đầu tự động hóa kiểm thử trong dự án, cách để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động, các loại mô hình kiểm thử tự động mà chúng ta có

Continue Reading