Reply To: Chia sẻ website ngành kiểm thử phần mềm


Keymaster
VNTesters on #2013

Một số website/forum mà mình biết
http://www.tester.vn
http://www.testingvn.com
http://www.kiemthuphanmem.com

Còn mấy trang nữa hay vô mà tự nhiên không nhớ ra…sẽ cập nhật khi nào nhớ =))

Reply