Phản Hồi về: Em là sv năm thứ 2 trường CNTT, em muốn học kiểm thử, trường em không dạy môn này, nhưng em không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu !


Quản lý
VNTesters on #2015

@heo-tuoitan