Phản Hồi về: Chia sẻ website ngành kiểm thử phần mềm


Thành viên
Thanh Huynh on #2017

Tiếng Anh thì có site: http://www.testingreferences.com/ liệt kê hầu hết các site, blog của tester trên thế giới. Phần còn lại là bạn phải lọc “vàng” ra từ đống đá đó.

Tiếng Việt thì ngoài http://www.vntesters.com mình thấy có testingvn cũng đang làm khá tốt công việc của mình.