Reply To: Chia sẻ website ngành kiểm thử phần mềm


Keymaster
Lan Huynh on #2033

Về test tool thì em lại hay vô các trang offical của test tool luôn… Lúc nào cũng có sẵn demo với tutorial cho người dùng học tập 🙂

Reply