Phản Hồi về: Công cụ Microsoft Test Manager 2010


Quản lý
System Admin on #2076

Như anh đã đề cập ở trên, hiện tại tài liệu tiếng Việt chưa có ai chia sẻ cả…còn tiếng Anh thì em google cái là thấy liền, điển hình như cái link anh đã gởi cho em.

Về cơ bản, MTM là công cụ quản lý các trường hợp kiểm thử nên em có thể sử dụng nó trong kiểm thử thủ công hay tự động đều được. MTM là giao diện để em thao tác, còn TFS (team foundation server) là cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin, MTM kết nối đến TFS để lấy thông tin và thể hiện lên màn hình làm việc cua MTM. Em coi thêm kết nối MTM tới TFS tại đây.

Chúc em thành công,
Admin