Phản Hồi về: Cần xin tài liệu về kiểm thử database


Quản lý
Lan Huynh on #2111

Mình cũng không hiểu câu hỏi lắm… Thường thì về Database, mình chỉ kiểm tra Data và Schema. Nhưng mà, về hai vấn đề này thì chủ yếu là dùng các câu SQL để hiển thị table/view/trigger… trong Database và kiểm tra đối chiếu với các tài liệu đặc tà…

MỘt vấn đề khác nữa là performance testing, cái này thì chúng ta phải lựa chọn test tool phù hợp để tiến hành…

Mong bạn cho nhiều thông tin hơn về dự án để chúng ta có thể bàn luận chi tiết hơn…