Phản Hồi về: Giúp đỡ về MTM


Quản lý
VNTesters on #2134

@la-do-tenghu, hướng dẫn chi tiết có hình ảnh minh họa của em đây

Nhân tiện, em chưa biết thôi chứ không phải mãi mãi không biết, phải tự tin lên em nhé.

Chúc em thành công.