Phản Hồi về: Kiểm thử giao diện


Quản lý
Lan Huynh on #2200

Hi em…

Không hiểu câu hỏi cho lắm nên nói vài thứ cơ bản hen…

Để làm kiểm thử giao diện, mình cần có giao diện trước, đặc biệt là các tài liệu mook-up.

Sau đó, dựa trên giao diện và các yêu cầu chức năng, mình sẽ làm các kịch bản kiễm thử với nó… Cuối cùng là ra kết quả kiểm thử.

Về công cụ MTM, nó là một test management tool, nen có khá nhiều chức năng bên trong nó. Em có muốn làm cái gì cụ thể với tool này không?

Chào em…