Phản Hồi về: Kiểm thử giao diện


Quản lý
Lan Huynh on #2210

Nếu nói về 1 tool thì nó khá là rộng, em có thể tìm hiều trước, nếu phần nào không rõ thì hỏi ngay phần đó sẽ dễ hơn… 🙂