Reply To: Chia sẻ website ngành kiểm thử phần mềm


Participant
Belive Belive on #2315

Mình thường vô trang http://kiemthuphanmemvvn.blogspot.com/ , testingvn, vntesters …
Nhưng như bạn LanHuynh nói, vô trang offical của testtool đó luôn học là đủ nhất :v

Reply