Reply To: Certified Software Test Professional


Keymaster
VNTesters on #2393

Giáo trình ISTQB, vậy chắc là được cấp chứng chỉ của ISTQB luôn hả bạn Khang?

Reply