Phản Hồi về: Certified Software Test Professional


Thành viên
Nguyễn Khang on #2395

Giáo trình là do cô giáo dựa vào các tài liệu nước ngoài mà soạn ra nhé VN Tester. Trong đó chủ yếu là cuốn Certified Tester Foundation Level Syllabus.

Bằng cấp thì nếu bạn muốn thi lấy bằng quốc tế ISTQB, phải đóng 2 triệu. Có 2 hình thức thi online hoặc offline. Nếu thi Online thì biết kết quả ngay nhưng mức độ khó cao hơn và chỉ biết câu đúng / tổng số câu. Còn thi offline, tiền rẻ hơn, đề tương đối dễ hơn, đáp án biết được câu nào đúng và tỉ lệ bao nhiêu người đáp đúng câu đó.

Đó là bằng quốc tế. Còn nếu bạn không thích thì sau khóa CSTB sẽ thi lấy bằng nội địa, giá trị trong Việt Nam.