Phản Hồi về: Lớp thực hành kiến thức kiểm thử phần mềm trên dự án thực tế

Trần Thị Trâm on #4252

Em đang học ngành công nghệ thông tin và muốn biết và tìm hiểu về test để nâng cao hiểu biết của mình