Reply To: Nhóm Slack Chat

Jenny on #5098

Rất mong được tham gia cùng cộng đồng kiểm thử

Reply