Phản Hồi về: Nhóm Slack Chat

Đinh Văn Minh on #5101

Rất mong được tham gia công đồng Tester 🙂