Phản Hồi về: Nhóm Slack Chat

Lê Thanh Huyền on #5114

Mình đã gửi mail mong được hồi đáp ah, xin cám ơn.