[Hỏi – Javascript] Cách lấy giá trị của 1 Promise gán vào 1 biến

Posted In: Selenium


  • Thành viên
   tramlang9999 on #6584

   Nhu cầu của mình là lấy text của 1 control và gán vào 1 biến để xử lý sau đó, do code trên javascript nên giá trị trả về là 1 promise, mình có thử như sau

   var str;
   browser.findElement(By.xpath(“//input[@name=’idText’]”)
   .then(function (elment) {
   elment.then(function (text) {
   str = text;
   console.log(text);
   });
   });

   Nhưng giá trị của biến str luôn luôn rỗng, dù console luôn in ra được giá trị Text.

   Mọi người biến cách nào để lấy giá trị trong 1 promise không?

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.