How do you handle Ajax controls using selenium?


    • Quản lý
      VNTesters on #3636

      Eg. By typing in search engine how do you capture the auto suggestion?

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.