How do you identify an object using selenium?


  • Quản lý
   VNTesters on #3638

   isElementPresent(String locator)

   isElementPresent takes a locator as the argument and if found returns a boolean value of True.

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.