How do you select the 2nd item in a List box or drop down?


  • Quản lý
   VNTesters on #3637

   selenium.select(selectLocator, optionLocator)

   selectLocator – a locator for the select element

   optionLocator – a locator for the option element

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.