How do you start Selenium RC?


  • Quản lý
   VNTesters on #3634

   simple way to start selenium rc is

   java -jar selenium-server.jar

   to run a suite of Selenese scripts in a browser

   java -jar selenium-server.jar -htmlSuite

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.