How do you verify an object presented in multiple pages.


    • Quản lý
      VNTesters on #3643

      Check on each page assertTrue(selenium.isElementPresent(locator));

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.