How to start the selenium server from your language class?


  • Quản lý
   VNTesters on #3651

   try {

   seleniumServer = new SeleniumServer();

   seleniumServer.start();

   } catch (Exception e) {

   e.printStackTrace();

   }

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.