Khởi động FireFox WebDriver với các phần mở rộng có sẵn

Posted In: Selenium


  • Keymaster
   Lan Huynh on #3142

   Mặc định thì khi khởi tạo Firefox WebDriver, chúng ta sẽ không thể sử dụng được các extensions mà chúng ta đã cài đặt cho Firefox.
   Video dưới đây sẽ chỉ chúng ta cách khởi động Firefox WebDriver với các extensions đang có:
   YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RfEW704xP7g

   Reply
Reply To: Khởi động FireFox WebDriver với các phần mở rộng có sẵn
Your information: