What are the locators available in Selenium?


  • Quản lý
   VNTesters on #3644

   1. ID
   2. Name
   3. Filters
   4. DOM
   5. CSS
   6. Xpath

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.