Xử lý cửa sổ Authentication với Selenium WebDriver

Posted In: Selenium


  • Keymaster
   Lan Huynh on #3153

   VỚi Selenium WebDriver phiên bản trước 2.47, chúng ta phải sử dụng AutoIT để xử lý cửa sổ Authentication. Từ 2.47 trở đi, Selenium đã hỗ trợ chúng ta xử lý cửa sổ đặc biệt như một Alert bình thường:

   Reply
Reply To: Xử lý cửa sổ Authentication với Selenium WebDriver
Your information: