Xử lý cửa sổ Authentication với Selenium WebDriver

Posted In: Selenium


    • Quản lý
      Lan Huynh on #3153

      VỚi Selenium WebDriver phiên bản trước 2.47, chúng ta phải sử dụng AutoIT để xử lý cửa sổ Authentication. Từ 2.47 trở đi, Selenium đã hỗ trợ chúng ta xử lý cửa sổ đặc biệt như một Alert bình thường:

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.