[Java – Selenium] – eBook cho Test Automation

71

Cập nhật lần cuối: 18/11/2016

Đây là những cuốn sách (ebook) về kiểm thử tự động với Selenium sử dụng ngôn ngữ lập trình JAVA. Các bạn có thể subscribe bản tin của Cộng Đồng Kiểm Thử Phần Mềm để nhận ebook.

1 – Selenium 1.0 Testing Tools: Beginner’s Guide (£14.99)

http://www.amazon.com/Selenium-1-0-Testing-Tools-Beginners/dp/1849510261

2 – Selenium 2 Testing Tools: Beginner’s Guide (£14.44)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-2-testing-tools-beginner%E2%80%99s-guide

3 – Selenium Testing Tools Cookbook (£16.99)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-testing-tools-cookbook

4 – Selenium WebDriver Practical Guide (£16.99)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-webdriver-practical-guide

5 – Java For Testers ($15.99)

https://leanpub.com/javaForTesters

Share.

About Author

Dam has 3 years of experience in automated software testing. Working with testing frameworks/ tools such as: Selenium/ Specflow/ Protractor/ Galen GUI Testing/ Cucumber/ Page Object Pattern. Personal website: https://automationfc.com