AVD

Chương trình Giả Lập thiết bị Android

Chương trình Giả Lập thiết bị Android là một chương trình Emulator, được phát triển chung với bộ phát triển phần mềm cho Android – Android SDK (Software Development Kit). Bộ sản phẩm Android SDK cung cấp cho chúng ta các thư viện API để xây dựng, kiểm thử các phần mềm Android.

Android SDK có thể hoạt động trên các hệ điều hành khác nhau như Windows (XP, Vista, 7…); Mac OS 10.5.8 hay Linux (Ubunta, Lucid). Ở đây, mình chỉ xin hướng dẫn các bạn thiết lập và sử dụng với nền tảng Windows :-).

Cài đặt Android SDK

  1. Download bộ cài đặt android-sdk-windows tại đây.
  2. Thực thi file cài đặt “SDK Manager.exe”Android SDK
  3. Chọn các phần cài đặt mà bạn muốn. Ở đây, mình chỉ cài đặt Android 4.0 nên mình chọn Android 4.0

Giả lập một thiết bị Android

Trong Android SDK, một thiết bị Android giả lập được gọi lả Android Virtual Device (AVD)

  1. Thực thi file “AVD Manager.exe” trong thư mục android-sdk-windowsAVD Manager
  2. Click nút New và thiết lập các thông số của thiết bị: CPU, Memory, loại thiết bị (Device)… Chính việc thiết lập các thông số của thiết bị như CPU hay Memory, giả lập Android là Emulator chứ không phải SimulatorNew AVD
  3. Click nút OK

Thực thi một AVD

  1. Thực thi file “AVD Manager.exe” trong thư mục android-sdk-windows
  2. Chọn một AVD và click nút StartLaunch AVD
  3. Thiết lập các thuộc tính của thiết bị và click nút LaunchAVD

Vậy là thiết bị giả lập Android đã sẵn sàng để được sử dụng.

Kiểm thử di động