Giới thiệu công cụ Bug Magnet

0

Khi làm việc với ô nhập liệu textbox với những dữ liệu khác nhau, chúng ta thường sẽ có một danh sách các dữ liệu và hành động tương ứng từ hệ thống SUT để thực thi kiểm thử khám phá (exploratory testing). Với trình duyện Chrome, có một phần mở rộng để hỗ trợ chúng ta kiểm thử nhanh hơn – Bug Magnet.
Bug Magnet cung cấp cho chúng ta các giá trị chung và giá trị biên, đồng thời với cách nhập liệu thuận lợi để nhập liệu vào ô nhập liệu. Chỉ chuột phải và chọn các giá trị có sẵn.
Để cài đặt Bug Magnet lên trình duyện Chrome, các bạn có thể tham khảo ở đây, hoặc xem clip dưới đây:

Share.

About Author

A QA engineer who is interested in software test, willing to learn new technical and share his knowledge to everyone.