[Java – Webdriver 09] – Kiểm tra phần tử bị disable/ enable


Yêu cầu:

 • Phần tử enable: có thể xem, chỉnh sửa giá trị, thực hiện các action như nhập, chọn dữ liệu, kéo, thả,… || phần tử disable: chỉ có thể xem, không được phép chỉnh sửa, không thực hiện được các action như enable
 • Kiểm tra phần tử như textbox, checkbox, radiobutton, dropdown, textarea,… đang được enable hay disable. Áp dụng khi check về UI cho 1 page hoặc khách hàng yêu cầu trong 1 page, field nào được phép enable, field nào bị disable

Ví dụ như hình dưới khi check vào checkbox “Contingent Rent” thì 4 textbox “Period End/ Contingent Rent Description/ Days to Report/ Breakover” sẽ được enable => vậy thì trước khi check vào checkbox “Contingent Rent” chúng ta phải xác định 4 textbox “Period End/ Contingent Rent Description/ Days to Report/ Breakover” có phải là đang bị disable hay không, nếu không thì đó là Bug -> Dev code bị miss requirement)

Giải pháp:

 • import thư viện: org.openqa.selenium.WebElement;
 • Khởi tạo: WebElement locator;
 • Kiểm tra hiển thị: locator.isEnabled();
 • Xem chi tiết hàm isElementEnabled() trong phần Source demo phía dưới nhé

Site demo:     Link

 • Như hình dưới, mình sẽ check các element này đang bị disable:
  • Password textbox
  • Age radio button
  • Biography text area
  • Job Role 02 dropdown list
  • Interest checkbox
  • Slider 02 slider

Source demo:

package seleniumWebDriver;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.NoSuchElementException;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class WebDriver09_ElementIsEnabledOnPage {
 WebDriver driver;

@BeforeClass
 public void setUp() {
 driver = new FirefoxDriver();
 }

@Test
 public void Test01_TextboxIsDisabled() throws Exception {
 driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
 driver.get("http://daominhdam.890m.com");
 driver.manage().window().maximize();
 String element = "//input[@id='password']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Textbox is enabled");
 } else {
 System.out.println("Textbox is disabled");
 }
 }

@Test
 public void Test02_TextAreaIsDisabled() throws Exception {
 String element = "//textarea[@id='bio']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Text Area is enabled");
 } else {
 System.out.println("Text Area is disabled");
 }
 }

@Test
 public void Test03_CheckboxIsDisabled() throws Exception {
 String element = "//*[@id='check-disbaled']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Checkbox is enabled");
 } else {
 System.out.println("Checkbox is disabled");
 }
 }

@Test
 public void Test04_ButtonIsDisabled() throws Exception {
 String element = "//*[@id='button-disabled']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Button is enabled");
 } else {
 System.out.println("Button is disabled");
 }
 }

@Test
 public void Test05_SliderIsDisabled() throws Exception {
 String element = "//*[@id='slider-2']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Slider is enabled");
 } else {
 System.out.println("Slider is disabled");
 }
 }

@Test
 public void Test06_RadioButtonIsDisabled() throws Exception {
 String element = "//input[@id='radio-disabled']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Radio button is enabled");
 } else {
 System.out.println("Radio button is disabled");
 }
 }

@Test
 public void Test07_DropdownListIsDisabled() throws Exception {
 String element = "//*[@id='job2']";
 if (isElementEnabled(driver, element)) {
 System.out.println("Dropdown List is enabled");
 } else {
 System.out.println("Dropdown List is disabled \n");
 }
 }

public boolean isElementEnabled(WebDriver driver, String yourLocator) {
 try {
 WebElement locator;
 locator = driver.findElement(By.xpath(yourLocator));
 return locator.isEnabled();
 } catch (NoSuchElementException e) {
 return false;
 }
 }

@AfterClass
 public void tearDown() {
 driver.quit();
 }
}

Video demo:

https://www.youtube.com/watch?v=zKwOlfmEokI

 

Kiểm thử tự động