lương tester

Kết quả khảo sát lương TESTER 2016

VNTesters thân gởi đến các anh chị và các bạn đồng nghiệp kết quả khảo sát lương TESTER năm 2016.

Số năm kinh nghiệm
Avg (Min -> Max)
Lương hiện tại
Avg (Min -> Max)
Mong muốn
Avg (Min -> Max)
0.84 (0 -> 1.5)6.58 (1 -> 12) 9.32 (6 -> 15)
 2.73 (2 -> 3.5) 10.13 (5 -> 18) 14.19 (7 -> 24)
 4.82 (4 -> 7) 13.8 (8 -> 20) 18.12 (10 -> 30)
8.75 (7.5 -> 11)21.17 (12 -> 35)27.67 (15 -> 55)

Khảo sát lương 2016
Chúng tôi tin tưởng và đánh giá cao sự cộng tác của bạn. Vì lợi ích chung của chính bạn và Cộng Đồng Kỹ Sư Kiểm Thử Phần Mềm, thông tin của mỗi thành viên sẽ là chìa khóa cho sự thành công (độ chính xác) của kết quả khảo sát.

Mội góp ý, đề nghị giúp cho việc tăng tính hiệu quả và chính xác của khảo sát, vui lòng liên hệ BQT.

Tổng hợp