Cộng Đồng Kiểm Thử Phần Mềm Trên Discord

Tham gia thảo luận về các chủ đề kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm tìm việc, deal lương, viết cv trên Discord.

Liên Hệ Về Những Vấn Đề Khác

Kết nối với chúng tôi trên LinkedIn hoặc email cho Ban Quản Trị qua thư điện tử contact@vntesters.com.