[Selenium – Actual Project 02] – eCommerce Website

Dự án về website thương mại điện tử (tạo mới user/ mua hàng/ thanh toán qua paypal/ nhập mã giảm giá, tính tiền/ so sánh 2 loại hàng,…) để các bạn thực hành viết script demo
Link – http://live.guru99.com/index.php/

Day 1 – Project Kickoff:

Day 2 – Next Script:

Day 3 – Error Verification:

Day 4 – Handling Popup Windows:

Day 5 – Account Creation:

Day 6 – Purchase Products:

Day 7 – PDF:

Day 8 – Re-order:

Day 9 – Discount Coupon:

Day  10 – Emails: