Selenium IDE: Regular Expression Pattern

Để kiểm tra một giá trị trên web đúng với định dạng mong muốn hay không (ví dụ đúng với chuẩn định dạng của email, số điện thoại…) chúng ta có thể dùng các chuỗi “Regular Expression Pattern” và đưa vào Selenium IDE để kiểm tra và so sánh. Nếu giá trị trên web khớp với định dạng của Regular Expression Pattern thì xem như giá trị đó đúng với định dạng (format) mình mong muốn.

Có khá nhiều chuỗi Regular Expression Pattern thông dụng nhưng tùy vào nhu cầu bạn có thể dùng một trong số các chuỗi bên dưới (xem ví dụ cách dùng cuối bài).

Email Regular Expression Pattern.

regexp:^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$

Generic email address.

regexpi:^[A-Z0-9+_.-]+@[A-Z0-9.-]+$

Match a date in ‘mm/dd/yyyy’ format with any of the ‘-’, ‘/’, ‘.’ as separators.

regexp:(0[1-9]|1[012])[- /.](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](19|20)\d\d

Date Format (dd/mm/yyyy).

regexp:(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/((19|20)\\d\\d)

Password Regular Expression Pattern.

regexp:((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#$%]).{6,20})

Username Regular Expression Pattern.

egexp:^[a-z0-9_-]{3,15}$

URL Regular Expression Pattern.

regexp:^(https?|ftp|file)://.+$

————–

Ví dụ: Để so sánh một giá trị email trên trang web có phải là định dạng của email hay không (email đúng phải có @, có dấu chấm) có thể làm như sau:

Command____Target____Value

verifyText ____ css=h1 ____(Regular Expression Pattern)

Regular-Expression-Pattern

Kết quả: giá trị “sangabc.com” không khớp với chuẩn định dạng của một email.