Selenium WebDriver – Chuột – Bàn phím

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Một trong những đặc điểm hay nhất của Selenium là khả năng chạy ngầm bên dưới UI, hoàn toàn độc lập với thao tác chuột và bàn phím. Nhờ vậy, khi thực thi kiểm thử với Selenium WebDriver, chúng ta có thể sử dụng chuột và bàn phím vào những việc khác. Tuy nhiên, đôi khi có những đối tượng UI mà chúng ta không thể nào xác định qua Selenium hay là có một yêu cầu hành động nào theo hướng người dùng một cách chính xác thì sao? Rất may, Selenium hỗ trợ chúng ta một bộ thư viện API riêng, chuyên biệt để xử lý tình huống này – Thư viện Actions và lớp Action.

Điều khiển chuột

Selenium WebDriver hiện tại hỗ trợ hầu hết các cách điểu khiển chuột mà người dùng hay sử dụng:

  • clickAndHold(): Click và giữ yên chuột tại vị trí hiện tại.
  • contextClick(): Click chuột phải tại vị trí hiện tại.
  • doubleClick(): Click kép tại vị trí hiện tại.
  • dragAndDrop(): Click và di chuyển chuột từ một đối tượng UI đến một đối tượng UI khác. Tham số của phương này gồm hai đối tượng UI.
  • dragAndDropBy(): Click và di chuyển chuột từ một đối tượng UI đến một vị trí. Tham số của phương này gồm đối tượng UI và toạ độ x-y của vị trí mới.
  • moveByOffset(): Di chuyển chuột đến toạ độ x-y. Tham số của phương này là toạ độ x-y của vị trí mới.
  • moveToElement(): Di chuyển chuột đến chính giữa một đối tượng UI.
  • release(): Kết thúc việc click chuột. Phương thức này được sử dụng sau phương thức clickAndHold().

keys

Điều kiển bàn phím

Đối với bàn phím, chúng ta chỉ có một hành động, đó là nhấn một phím nào đó.

  • keyDown(): Nhấn và giữ một phím chức năng. Tham số của phương thức này là phím chức năng, ví dụ như Keys.ALT, Keys.SHIFT, hay Keys.CONTROL.
  • keyUp(): Thả một phím chức năng. Tham số của phương thức này là phím chức năng.
Share.

About Author

A QA engineer who is interested in software test, willing to learn new technical and share his knowledge to everyone.