Giới thiệu Appium

Appium là gì? Appium là một công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng UI trên thiết bị di động. Appium cho phép kiểm thử các ứng dụng Native, Hybrid hay Web, trên các thiết bị vật lý thực (physical device) và cả thiết bị ảo (simulator/emulator).  Appium được phát triển từ nền tảng

Continue Reading